17 marca 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie, było to ostatnie  z cyklu zebrań w ochotniczych stażach pożarnych powiatu skarżyskiego na którym podsumowano działalność OSP w roku 2017 i przedstawiono założenia i zadania do zrealizowania na bieżący rok. 

Na terenie naszego powiatu zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach OSP włączonych do KSRG i tych które działają poza systemem KSRG. Na każdym spotkaniu był obecny oficer komendy powiatowej PSP w Skarżysku Kamiennej a w jednostkach działających w KSRG uczestniczył komendant powiatowy lub jego zastępca.

Podczas swoich wystąpień oficerowie PSP poruszali następujące zagadnienia   :

- statystyka interwencji  na terenie powiatu z uwzględnieniem wyjazdów jednostek OSP w poszczególnych gminach,

-stan wyszkolenia  druhów ochotniczych staży pożarnych , potrzeby i braki w poszczególnych jednostkach , terminy i rodzaje kursów organizowanych przez KP  PSP w Skarżysku Kam w roku 2018

- omówiono wyniki z inspekcji gotowości bojowej oraz przeglądów sprzętu w OSP ,

- zwracano uwagę na dbałość o sprzęt na samochodach i prawidłowy sposób jego zamocowania,  mobilność jednostek, zasady BHP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

- omawiano akcje prewencyjne prowadzone przez PSP na terenie powiatu , przekazano dla jednostek ulotki „Czad i Ogień- obudź czujność”  z prośbą o rozpropagowanie w swoich miejscowościach,

- przedstawiono rozliczenie dotacji finansowych dla jednostek z KSRG i dotacji MSW i A dla pozostałych  jednostek OSP  za rok 2017 oraz potrzeby ochotniczych straży pożarnych na środki finansowe w 2018 roku.

Do każdej jednostki OSP został dostarczony List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  pana Jarosława Zielińskiego  streszczający  Program Modernizacji Służb  podległych MSW i A w latach 2017-2020 w którym to programie zostały wpisane i zagwarantowane fundusze  na dofinansowanie jednostek OSP w tym na sprzęt ratowniczo-gaśniczy , pojazdy pożarnicze i remonty strażnic.

W imieniu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP złożono druhom ochotnikom serdeczne podziękowania za swoją dotychczasowa prace, ich wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za ofiarne niesienie pomocy podczas zdarzeń na terenie naszego powiatu i województwa.

Opracowanie: st. bryg. Marcin Machowski - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka