Skarżysko-Kamienna, dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

 

Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór i wymiar etatu: 3 (wymiar pełny)

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik specjalista

Rozkład czasu służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 101

 

INFORMACJE DLA KANDYDATA

 

I. Zakres podstawowych zadań na proponowanym stanowisku:

 • pozostawanie w czasie pełnienia służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo -

  gaśniczych,

 • udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach,
 • utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości bojowej,
 • znajomość parametrów technicznych i możliwości taktycznych sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki,
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego  i ekologicznego,
 • utrzymywanie wymaganej sprawności fizycznej i dyspozycyjności,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.
 1. Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej, stosownie do art. 28 ust. 1 oraz art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313) musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • nie być karanym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto dodatkowo wymagane jest (WARUNEK KONIECZNY):

-   ukończenie studiów wyższych na jednym z wymienionych kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, analityka chemiczna, chemia jądrowa, inżynieria chemiczna i procesowa, fizyka, fizyka techniczna, fizyka jądrowa, biologia, biotechnologia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia

lub:

-   posiadanie wykształcenia średniego zawodowego: chemia, analityka chemiczna - z dyplomem zawodowym technika.

Po przejściu postępowania kwalifikacyjnego kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej musi spełniać warunek określony w art. 34 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy - posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj.: odbytą zasadniczą służbę wojskową lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

III.       Wymagane dokumenty niezbędne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

1)   podanie o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (na dokumencie obowiązkowo odręczny podpis kandydata wraz z datą),

 • życiorys (dopuszcza się w formie CV, na dokumencie obowiązkowo odręczny podpis kandydata wraz z datą) – należy w życiorysie zamieścić dokładne informacje dotyczące posiadanego wykształcenia: nazwy kierunku, pełnej nazwy uczelni lub szkoły, roku ukończenia studiów wyższych, uzyskanego tytułu zawodowego,
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu i o posiadaniu obywatelstwa polskiego (druk nr 1 do pobrania),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w dokumentach złożonych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego, danych innych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (druk nr 2 do pobrania).  

UWAGA: Podanie, życiorys, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymagane oświadczenie i zgodę załączone do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym i czytelnym podpisem wraz z datą.

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, w tym brak własnoręcznego podpisu i daty eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty, przy których znajdują się adnotacje „druk nr … do pobrania” obowiązują wyłącznie w takiej formie. Inna forma dokumentu będzie skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji kandydata.

 1. Informacje dodatkowe:
 • kandydat po przyjęciu do służby, w okresie do 3 miesięcy zostanie skierowany na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, które trwa około 7 miesięcy, w tym częściowo w systemie skoszarowanym (pełne oddelegowanie do szkoły PSP).

 

Uwaga: Dokumenty, przy których znajdują się adnotacje „druk nr … do pobrania” dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej https://kppspskarzysko.bip.gov.pl oraz na stronie internetowej komendy http://skarzysko-kamienna.straz.kielce.pl w zakładce „Praca i służba”.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek etapu postępowania kwalifikacyjnego lub w przypadku nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (ze zdjęciem).

 1. Składanie dokumentów:

Dokumenty wymienione w punkcie III należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem: „Nabór do służby przygotowawczej w PSP - starszy ratownik specjalista” w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna (liczy się data wpływu do komendy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Niezwłocznie po udostępnieniu ogłoszenia Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej powoła komisję i wyznaczy jej przewodniczącego. Otwarcie kopert nastąpi w dniu weryfikacji dokumentacji dokonywanej przez w/w komisję.

Przy składaniu dokumentów każdemu kandydatowi zostanie nadany numer identyfikacyjny, który będzie wykorzystany w informacjach o wynikach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej będzie przebiegało etapowo. Po każdym etapie zamieszczona będzie lista zawierająca numery identyfikacyjne kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, termin, godzinę i miejsce przeprowadzenia kolejnego etapu.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

ETAP I - OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzi weryfikację złożonej przez kandydatów dokumentacji wymienionej w punkcie III, uwzględniając jej kompletność i spełnianie wszystkich wymogów formalnych. Kandydaci, którzy nie będą spełniali obowiązujących kryteriów oraz których oferty będą niekompletne zostaną wykluczeni z postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki z I etapu (lista kandydatów wg przypisanych numerów identyfikacyjnych zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego) zostaną ogłoszone w dniu 5 września 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej https://kppspskarzysko.bip.gov.pl, na stronie internetowej komendy http://skarzysko-kamienna.straz.kielce.pl w zakładce „Praca i służba” oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy.

 

ETAP II - TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

UWAGA: Kandydat przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia testu sprawności fizycznej, sprawdzianu lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem do ich przystąpienia (druk nr 3 do pobrania).

Uwaga: Dokument, przy którym znajduje się adnotacja „druk nr 3 do pobrania” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej  https://kppspskarzysko.bip.gov.pl oraz na stronie internetowej komendy http://skarzysko-kamienna.straz.kielce.pl w zakładce „Praca i służba”.

Dokument, przy którym znajduje się adnotacja „druk nr 3 do pobrania” obowiązuje wyłącznie w takiej formie. Inna forma dokumentu będzie skutkowała niedopuszczeniem kandydata do testu sprawności fizycznej.

Uwaga! Koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat.

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 672) i w sposób określony w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 673).

UWAGA: Do kandydatów nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.

Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Miejsce przeprowadzenia, data i godzina testu sprawności fizycznej zostaną określone przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo - gaśniczych obejmuje:

 1. PODCIĄGANIE SIĘ NA DRĄŻKU

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 1. BIEG PO KOPERCIE

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A–B–E–C–D–E–A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku   przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 

 1. PRÓBĘ WYDOLNOŚCIOWĄ (BEEP TEST)

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka.

                                     TABELA PUNKTOWA

(przeliczanie uzyskanych wyników na punkty)

LICZBA        PUNKTÓW  

Podciąganie

się na

drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

75

26

22

12 - 5

74

25

22,05

12 - 4

73

24

22,1

12 - 3

72

23

22,15

12 - 2

71

22

22,2

12 - 1

70

21

22,25

11 - 12

69

20

22,3

11 - 11

68

19

22,35

11 - 10

67

18

22,4

11 - 9

66

17

22,45

11 - 8

65

16

22,5

11 - 7

64

 

22,55

11 - 6

63

15

22,6

11 - 5

62

 

22,65

11 - 4

61

14

22,7

11 - 3

60

 

22,75

11 - 2

59

 

22,8

11 - 1

58

13

22,85

10 - 11

57

 

22,9

10 - 10

56

 

22,95

10 - 9

55

12

23

10 - 8

54

 

23,05

10 - 7

53

 

23,1

10 - 6

52

 

23,15

10 - 5

51

 

23,2

10 - 4

50

11

23,25

10 - 3

49

 

23,3

10 - 2

48

 

23,35

10 - 1

47

 

23,4

9 - 11

46

 

23,45

9 - 10

45

10

23,5

9 - 9

44

 

23,6

9 - 8

43

 

23,7

9 - 7

42

 

23,8

9 - 6

41

 

23,9

9 - 5

40

9

24

9 - 4

39

 

24,1

9 - 3

38

 

24,2

9 - 2

37

 

24,3

9 - 1

36

 

24,4

8 - 11

35

8

24,5

8 - 10

34

 

24,6

8 - 9

 

 

Podciąganie

się na

drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

33

 

24,7

8 - 8

32

 

24,8

8 - 7

31

 

24,9

8 - 6

30

7

25

8 - 5

29

 

25,1

8 - 4

28

 

25,2

8 - 3

27

 

25,3

8 - 2

26

 

25,4

8 - 1

25

6

25,5

7 - 10

24

 

25,6

7 - 9

23

 

25,7

7 - 8

22

 

25,8

7 - 7

21

 

25,9

7 - 6

20

5

26

7 - 5

19

 

26,1

7 - 4

18

 

26,2

7 - 3

17

 

26,3

7 - 2

16

 

26,4

7 - 1

15

4

26,5

6 - 10

14

 

26,6

6 - 9

13

 

26,7

6 - 8

12

 

26,8

6 - 7

11

 

26,9

6 - 6

10

3

27

6 - 5

9

 

27,1

6 - 4

8

 

27,2

6 - 3

7

 

27,3

6 - 2

6

 

27,4

6 - 1

5

2

27,5

5 - 9

4

 

27,6

5 - 8

3

 

27,7

5 - 7

2

 

27,8

5 - 6

1

1

27,9

5 - 5

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn - co najmniej 55 pkt, a dla kobiet - co najmniej 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężczyzn i 30 pkt - dla kobiet.

UWAGA:

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 Lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej https://kppspskarzysko.bip.gov.pl i na stronie internetowej komendy http://skarzysko-kamienna.straz.kielce.pl w zakładce „Praca i służba”.

ETAP III - SPRAWDZIAN LĘKU WYSOKOŚCI (AKROFOBIA)

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej zostaną poddane próbie wysokościowej na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej. Dokładna data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu. Sprawdzian lęku wysokości polega na wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy asekuracji), nachylonej pod kątem 75° na wysokość 20 metrów. Kandydat ma prawo do jednej próby wejścia. Próbę wysokościową ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

Kandydat, który nie zaliczy próby wysokościowej zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci o wynikach próby wysokościowej zostaną poinformowani po zakończonej próbie przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.

Lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej oraz zamieszczona na stronie internetowej komendy  http://skarzysko-kamienna.straz.kielce.pl  w zakładce „Praca i służba” i Biuletynie Informacji Publicznej https://kppspskarzysko.bip.gov.pl.

ETAP IV - SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA

Sprawdzian z pływania odbędzie się w tym samym dniu, w którym odbywa się próba wysokościowa. Miejsce, dokładna data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. 

Kandydat, który nie zaliczy sprawdzianu z pływania zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej https://kppspskarzysko.bip.gov.pl, na stronie internetowej komendy http://skarzysko-kamienna.straz.kielce.pl w zakładce „Praca i służba” oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy.

ETAP  V - TEST WIEDZY

Test wiedzy odbędzie się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej. Dokładna data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu. Test składa się z 20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut.

Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

Zadania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

Lista zawierająca numery identyfikacyjne osób, które zaliczyły test wiedzy i zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej oraz zamieszczona na stronie internetowej komendy  http://skarzysko-kamienna.straz.kielce.pl w zakładce „Praca i służba” i Biuletynie Informacji Publicznej https://kppspskarzysko.bip.gov.pl.

 ETAP VI - OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązany jest przed jej terminem dostarczyć komisji:

 1. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
 3. zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Preferencje, za które zostaną przyznane punkty:

 • szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;
 • posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;
 • posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;

4)   posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - 15 punktów;

 • 5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 oraz z 2018 r., 650) - 5 punktów;
 • 6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 15 punktów;
 • 7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP - 5 punktów;
 • 8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT - 10 punktów;
 • 9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT+RW - 15 punktów;
 • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. - 15 punktów;
 • ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 5 punktów;
 • prawo jazdy kat. C - 5 punktów;
 • prawo jazdy kat. C+E - 10 punktów;
 • prawo jazdy kat. D - 5 punktów;
 • uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej - 5 punktów.

 Sposób liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach - w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia MSW i A z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej);
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 12-14 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że nie można łączyć pkt 12 i 13.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

 • SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
 • RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
 • RW - szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

 

ETAP VII - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej. Dokładna data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.
Rozmowę przeprowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 • autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
 • wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
 • szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wynosi 10. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego stanowiące informację zawierającą numery identyfikacyjne osób z liczbą punktów zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej oraz na stronie internetowej komendy http://skarzysko-kamienna.straz.kielce.pl w zakładce „Praca i służba” i Biuletynie Informacji Publicznej https://kppspskarzysko.bip.gov.pl.

Do etapu VIII uwzględniając liczbę stanowisk, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne, zostanie skierowanych 3 kandydatów z najwyższą ilością punktów uzyskanych po siedmiu etapach postępowania.

 

ETAP VIII - USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I  PSYCHICZNEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaną skierowani kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, o czym zostanie powiadomiony telefonicznie.

Po okresie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego dokumentacja zostanie trwale zniszczona. 
Rezygnacja lub nieobecność kandydata na jakimkolwiek etapie prowadzonego naboru wiąże się z wykluczeniem go z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej, tel. (41) 2511757 wewn. 39 lub 24.

 KLAUZULA  INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 101, tel. 41 2511757, fax 41 2516331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 3653205, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 1 Kodeksu pracy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w celu realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.  
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są - nie istnieją odbiorcy.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 5310301, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych określonych w art. 221 1 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Druki do pobrania:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Ogłoszenie o naborze część I

Ogłoszenie o naborze część II

Numer_identyfikacyjny_kandydata

Zakończenie naboru

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

ul.1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Telefon kontaktowy

fax. 41 251 63 31

Elektroniczna skrzynka podawcza

/cj6gpn726w/skrytka